K?etkez?fejezet

Források

 

Az annotált forrásjegyzékben használt rövidítések:

Címtár 1924., 1931. = Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára. Budapest 1924., 1931.

Ethn. = Ethnographia

Évezredek üzenete = Évezredek üzenete a láp világából. (Régészeti kutatások a Kis-Balatoni területén 1979–1992.) Kaposvár–Zalaegerszeg, 1996.

Földhivatal iratai = Zala vármegyei Földhivatal iratai 1948–1949.

Füssy Tamás = Füssy Tamás: A zalavári apátság története. Budapest, 1902. A pannonhalmi Szent Benedek-rend története VII.

Jegyzőség iratai = Zalavár nagyközség jegyzőségének iratai 1907–1950.

KBM = Keszthely Balatoni Múzeum

Képviselő-testületi jegyzőkönyvek = Zalavár (nagy)község képviselő-testületének jegyzőkönyvei 1928–1938, 1990–1998.

Kisgyűlés jegyzőkönyve = Zala vármegye Törvényhatósági Bizottsága kisgyűlésének jegyzőkönyve

Kovacsics József = Kovacsics József: Zala megye helytörténeti lexikona. Keszthely és környéke. Budapest, 1991.

Közigazgatási tájékoztató = Zala vármegye alispánjának iratai. Közigazgatási tájékoztató lap. Zalavár, 1925.

MDP keszthelyi járás iratai = Magyar Dolgozók Pártja Keszthelyi járási Bizottságának iratai 1948–1950.

MMgMK = Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei

MOL = Magyar Országos Levéltár

N. É. = Néprajzi Értesítő

N. K. = Néprajzi Közlemények

Nagykanizsai monográfia = Nagykanizsa. Városi monográfia. 1. kötet. Nagykanizsa, 1994.

Önkormányzat iratai = Zalavár község önkormányzatának iratai (képviselő-testületi jegyzőkönyvek)

Tanács iratai = Zalavár község tanácsának iratai 1950–1977 (tanács és végrehajtó bizottság ülésének jegyzőkönyvei), Sármellék községi közös tanács iratai 1977–1990 (tanácsülési jegyzőkönyvek)

VMMK = A Veszprémi Megyei Múzeumok Közleményei

Zala feltámadása = Zala vármegye feltámadása Trianon után. Zalai fejek. (Szerk.: Békássy Jenő.) Budapest, 1930.

Zala ismertetője = Zala vármegye ismertetője. (Szerk.: Bodry László, Madarász Gyula, Zsadányi Oszkár.) Sopron, 1935. III. kötet

Zala megye ezer éve = Zala megye ezer éve. Tanulmánykötet a magyar államalapítás millenniumának tiszteletére. (Szerk. Vándor László.) Zalaegerszeg, é. n. [2001.]

Zalai Oklevéltár = Zala vármegye története. Oklevéltár. (Szerk.: Nagy Imre, Véghelyi Dezső, Nagy Gyula.) Budapest, 1886–1890.

ZGy = Zalai Gyűjtemény

ZML = Zala Megyei Levéltár

A Kis-Balaton ölelésében. Magyarország nemzeti atlasza. Budapest, 1989.; Magyarország földrajza. Budapest, 1988.; Balatonkenesétől a Kis-Balatonig. Közép-Dunántúl természeti értékei. (Szerk.: Rakonczay Zoltán.) Budapest, 1994.; Értékőrző Magyarország (Főszerk.: Tardy János.) Budapest, 2000.

Mocsárvár – Mosaburg. Az őskori és római régészeti kutatásokról és leletekről Virág Zsuzsanna, Horváth László és Müller Róbert tanulmányai az Évezredek üzenete című kötetben. A népvándorlás korának történéseiről, Pribina és Kocel városának kérdéseiről Szőke Béla Miklós: Zalavár. ZGy 6.1976. 69–103., ugyanő: Évezredek üzenete 104–114., 123–135., ugyanő: Nagykanizsa monográfia 143–214., ugyanő: Zala megye ezer éve 25–32. Cs. Sós Ágnes: Zalavár a középkorban. Zalaegerszeg, én. n. A bajorok és karantánok megtérése című irat olvasható Győrffy György: A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. Kortársak és krónikások híradásai. Budapest, 1975. 199–202. Cirill és Metód: Pannóniai legendák. Cirill és Metód szláv apostolok élete. (Ford.: F. Kováts Piroska.) Bratislava, 1978.

Szent István egyházat alapít. A honfoglalás és államalapítás korának régészeti emlékeiről Vándor László: Évezredek üzenete 144–150. Az egyházszervezésről Kristó Gyula: Szent István király. Budapest, 2001. 80–95. Zalavár egyházáról Füssy Tamás 27–57. A hamis és átírt oklevelekről ugyanott 451–508. Az apátság korai történetére vonatkozó oklevelek egy része ZML XV. 1. Mohács előtti oklevelek gyűjteménye. Kiadásuk Zalai Oklevéltár I. kötet. A kőemlékekről Tóth Sándor: A középkori kőtár. A Balatoni Múzeum állandó kiállításainak katalógusai 10. Zalai Múzeum 2. 1990. 147–187. Lásd még ehhez Bogyai Tamás: Történeti forrás- és művészettörténeti stíluskritika Zalavár körül. Zalai Múzeum 4. 1992. 169–175.

Ispáni székhely, megyeközpont. Zala megye kialakulásáról Holub József: Zala megye története a középkorban. Pécs, 1929.; Zsoldos Attila: Zala megye ezer éve 33–37. Várispánság, királyi megye témájában Bilkei Irén: Zala megye közigazgatása a kezdetektől 1541-ig. Zala megye archontológiája 1138–2000. ZGy 50. 2000. 9–21., Vándor László: Zala megye ezer éve 49–52. A vár középkori történetére Füssy Tamás 65–104.

Hiteleshely az apátság mellett. Az apátság középkori és kora újkori történetére Füssy Tamás műve. A hiteleshelyre Bilkei Irén: A zalavári és a kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái 1526– 1541. ZGy 47. 1999. A későbbi oklevelek: ZML XII. 1. A zalavári és a kapornaki konventek hiteleshelyi levéltára. A vár történetére Iványi Béla: Zalavár és a balatonhídvégi átkelő a török időkben. A Göcseji Múzeum Jubileumi Emlékkönyve. Zalaegerszeg, 1960. 161–180. Adatok a vár állapotáról Őze Sándor: 500 magyar levél a XVI. századból. Csányi Ákos levelei Nádasdy Tamáshoz 1549–1562. I–II. Budapest, 1996. MOL Nádasdy-levelek (E 185), Batthyány-levelek (P 1313). Bilkei Irén–Turbuly Éva: Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1555– 1711. I. kötet 1555–1609. ZGy. 29. 1989. Turbuly Éva Zala vármegye közgyűlésének regesztái II. kötet 1611–1655. ZGy. 39. 1996.

Mezővárostól a faluig. A vásárokhoz Kubinyi András: Zala megye ezer éve 53–60. A település lakosai, megélhetési formái Kovacsics József 147–148. A XVI–XVIII. századi adóösszeírások Magyar Kamara Archívuma. Conscriptiones portarum Zaladiensis. MOL E 158., Conscriptiones dicales ZML IV. 9. Az apátság birtokai, gazdálkodás Füssy Tamás idézett művében részletesen. Újratelepítés kérdésköre Turbuly Éva: Zala megye ezer éve 109–113. Az újratelepítési szerződés ZML Zala Vármegye Törvényszékének iratai. Úriszéki perek. 1738. Úrbérrendezés Horváth Zita: Zala megye ezer éve 119–122.

Újjáélednek a romok. A romok történetéhez Füssy Tamás 218–222. Kehrn Vilmos alaprajzáról Prokopp Gyula: Kehrn Vilmos 1841. évi rajza és tudósítása a zalavári várromról. Művészettörténeti Értesítő 1964. 230–232. A régészeti kutatások történetéhez Szőke Béla Miklós: Zalavár. ZGy 6. 1976. 69–71. A kis-balatoni újabb ásatásokhoz Szőke Béla Miklós–Vándor László: Kísérlet egy táji egység településtörténeti rekonstrukciójára. ZGy 26. 1987. 83–100. Az apátság sorsa a XIX. században Füssy Tamás 324–332. Csertán Sándornak az apátság érdekében írott leveleit közli Molnár András: „Zalának elszállt a lelke…”. Századok, 133. 1999. 345–348.

Száz év a történet végén. Zala feltámadása; Zala ismertetője; ZML Halotti anyakönyvek másodpéldányai Zalavár; ZML Nagykanizsai Kir. Ügyészség iratai B.1919-IV-1448. (Tanácsköztársasági külön kezelt iratok); ZML Országgyűlési választások iratai (választókerületi és szavazóköri jegyzőkönyvek) 1920–1947., 1990–1998.,; ZML Képviselő-testületi jegyzőkönyvek 1928–1938., 1990–1998.; ZML Jegyzőség iratai 1942– 1944.; ZML Nagykanizsai Népbíróság iratai 66., 69/1947.; Nagy Gábor: Zala megyei felszabadulása. In: Tanulmányok Zala megyéről. Zalaegerszeg, 1970. 25–35.; A szülőföld emlékezete. Zalaegerszeg, 1994.; ZML Magyar Kommunista Párt Keszthelyi járási Bizottságának iratai 1945.; ZML Földhivatal iratai; ZML MDP Keszthelyi járás iratai; ZML Tanács iratai; Ki kicsoda Zala megyében 2000. (Szerk. Rikli Ferenc.) Nagykanizsa, 2000.; ZML Egyedi, vegyes iratok gyűjteménye 5924. sz. (az 1956-os forradalom helyi eseményeihez); Zalai Hírlap 2001. június 23.; ZML Képviselő-testületi és polgármesteri választások iratai (szavazóköri jegyzőkönyvek).

Népesség, igazgatás, önkormányzat. A fejezethez az általában tízévenként megtartott népszámlálási kötetek vonatkozó fejezeteit használtuk fel (1900., 1910., 1920., 1930., 1941., 1949., 1960., 1970., 1980., 1990. évi demográfiai kötetei); ZML Tanács iratai; ZML MDP Keszthelyi járás iratai; ZML Közigazgatási tájékoztató. Helytörténeti lexikon; Magyarország tiszti cím és névtára 1906., 1908., 1909., 1910. Budapest; ZML Közigazgatási tájékoztató; ZML Kisgyűlés jegyzőkönyve 1935.; ZML Képviselő-testületi jegyzőkönyvek; ZML Jegyzőség iratai; Dr. Gaál Antal: Zala megye közigazgatási beosztása és a tanácsok tisztségviselői 1950– 1985. ZGY 22., Zalaegerszeg, 1986.; ZML Tanács iratai; Címtár 1924., 1931.; ZML Földhivatal iratai; ZML Önkormányzat iratai; Zala feltámadása; Zala ismertetője;

Birtokosok, parasztok, pásztorok, halászok. Bencze Géza: Zala megye leírása a reformkorban. ZGy 23. 1986., Dornyay Béla–Vigyázó János: A Balaton és környéke részletes kalauza. Budapest, 1934.; Füssy Tamás és Kovacsics József művei; Pais László: A Zala vízgyűjtőjének régi vízrajza. Budapest, 1942.; Zala megye földrajzi nevei II. A keszthelyi járás. Balogh Lajos–Ördög Ferenc (szerk.), ZGy 24. 1991. A földműveléshez Balassa Iván: A magyar kukorica. Néprajzi tanulmány. Budapest, 1960., ugyanő: Az aratómunkások Magyarországon 1848–1944., Agrártörténeti tanulmányok 13. Budapest, 1985.; Keszthelyi Földhivatal: Job-bágy- és zsellérföldek Zalavárott A/13. 1–21. cs., ugyanott: Balatonhídvégi szántó és legelő megvétele. A/13. 214. cs.; Kisvarga Lajos: Sármellék gazdasági fejlődése 1713–1850 között. VMMK 3. 1965. 43-68.; Kósa László: A burgonya Magyarországon. Budapest, 1980.; Petánovics Katalin: Vállus. Egy summásfalu néprajza. Budapest, 1987.; Takács Lajos: Tanulmányok a gabonatermesztés és az erdőgazdálkodás köréből a XVII– XIX. században. Budapest, 1991. Szőlőhöz Csoma Zsigmond: Szőlészeti, borászati hagyományok a megújulás és a közösség kötelékében. Debrecen, Budapest, 1994–95.; Égető Melinda: Szőlőhegyi szabályzatok és hegyközségi törvények a 17–19. századból. Budapest, 1985.; Vajkai Aurél: A parasztszőlőművelés és bortermelés Veszprém megye déli részében. N. É. XXX. 1938. 172–204. Állattartáshoz: Kresz Mária: A paraszti bőrkészítés. In: Magyar Néprajz III. Budapest, 1991. 319–320.; Gönczi Ferenc: A somogyi betyárvilág. Kaposvár, 1944.; Keszthelyi Földhivatal: Községbirtok (pásztorföldek) A/13.; ugyanott: Közbirtokossági legelő A/13., Madarassy László: A magyar pásztornép művészete. Budapest, 1935.; Malonyai Dezső: A balatonvidéki magyar pásztornép művészete. Budapest, 1911.; Petánovics Katalin: A láp világa. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Budapest, 1991. 165–169.; ugyanő: Berki pásztorok. In: Pannon Tükör 2001. 2. Nagykanizsa 24–28.; Reischl Marcel: Egy unoka visszanéz. I–II. Keszthely, 1990.; Takács Lajos: A berki pásztorok a Kis-Balaton szigetein. NK XI. 1966. 3–24.; Halászathoz, vadászathoz: Bright, Richard utazásai a Dunántúlon 1815. (Ford. és az előszót írta Szerecz Imre.) Veszprém, 1970.; Jankó János: A Balaton-melléki lakosság néprajza. Budapest, 1902.; Lukács Károly: Tiszai hatás a balatoni halászatban. Ethn. 62. 1951. 83–112., Petánovics Katalin: Orvhalászat Zalavárott. Ethn. 104. 1993. 359–372.; Szilágy Miklós: Néphagyomány – népi mentalitás – állami igazgatás az orvhalászat tükrében. Budapest, 1989.; Takács Lajos: A Kis-Balaton és környéke. Somogyi Almanach 27–29. Kaposvár, 1978.; Petánovics Katalin: A népi vadfogás emlékei Keszthely környékén. VMMK 13. 1978. 329–354.

Gazdaság és élet a XX. században. A foglalkozási szerkezet változásainak megrajzolásához a tízévenkénti népszámlálási köteteket vettük alapul (1900., 1941., 1980., 1990. év); Helytörténeti lexikon; ZML Jegyzőség iratai; ZML Tanács iratai; ZML Földhivatal iratai; Zala megye földrajzi nevei II. A keszthelyi járás (Szerk. Balogh Lajos, Ördögh Ferenc.) ZGY. 24. Zalaegerszeg, 1986.; Magyarország földbirtokosai és földbérlői. Budapest, 1925.; Magyarország földbirtokviszonyai az 1935. évben. Budapest, 1936.; Magyarország mezőgazdaságának főbb üzemi adatai az 1935. évben. Budapest, 1938.; Magyarország földbirtokosai és földbérlői. Budapest, 1937.; ZML Közigazgatási tájékoztató; Címtár 1924., 1931.; Zala ismertetője; ZML Nagykanizsai Törvényszék mint Cégbíróság iratai, társas cégek jegyzéke; Zala vármegye szövetkezetei az 1940-es években (ZML xeroxmásolat); Gaál Antal–Vass Ferenc: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek 40 éve Zala megyében [Zalaegerszeg, 1988.]; ZML Kisgyűlés jegyzőkönyvei 1923., 1925.

Iskolák, művelődés, egyesületek. ZML Tanács iratai; Népszámlálási kötetek (1930., 1941., 1949., 1980., 1990.); ZML Közigazgatási tájékoztató; Zala ismertetője; ZML képviselő-testületi jegyzőkönyvek, ZML Jegyzőség iratai; Helytörténeti lexikon; ZML Zala vármegye Tanfelügyelőségének iratai 1945–1949.; Kotnyek István: Az 1944/45-ös tanév Zala megyében. Zalaegerszeg, 1986.; Dokumentumok Zala megye történetéből 1947–1956. (Szerk. Káli Csaba.) ZGY 48. Zalaegerszeg, 1999.; ZML Egyedi, vegyes iratok gyűjteménye.

A településkép változásai. Népszámlálási kötetek (1900., 1910., 1920., 1930., 1941., 1949., 1960., 1970., 1980., 1990. év) lakóházakra vonatkozó adatai; ZML Közigazgatási tájékoztató; ZML Képviselő-testületi jegyzőkönyvek; ZML Tanács iratai; Helytörténeti lexikon; ZML Önkormányzat iratai. Település, építkezéshez: Barabás Jenő: Füstösház Zalában. Ethn. LXXX. 1969. 333–346.; ugyanő: A lakóház füsttelenítéséről. Ethn. LXXI. 1970. 276–287.; ugyanő: Tüzelőberendezés, füstelvezetés. In: Magyar Néprajz IV. Budapest, 1997. 155–172.; Barabás Jenő–Gillyén Nándor: Vezérfonal népi építészetünk kutatásához. Budapest, 1979.; Bárándi Tibor–Fehér István–Rácz Tamásné: Hollád-Bari hegy. Tájvédelmi tanulmány. 1–59. (Kézirat.) BMA 1406. 93., Cseri Miklós: Építőanyagok és szerkezetek In: Magyar Néprajz IV. Budapest, 1997. 102– 137.; Csoma Zsigmond: Az archaikus faépítkezés emlékei a nyugat-magyarországi szőlőhegyekben. MMgMK. 1988–1989. 361-402.; Kerecsényi Edit: Zalakaros népi értékei. In: Zalakaros. Halász Imre (szerk.) Zalakaros, 2000. 213–279.; Körmendy József: A fa- és sövénytemplomok a Veszprémi Egyházmegye területén a XVIII. században. VMMK 10. 1971. 53–83.; Vajkai Aurél: Élet a cserszegtomaji házban. Ethn. LIX. 1948. 54– 732., ugyanő: Füstöskonyhás házak a Balaton környékén. Ethn. LXXXIV. 1973. 82–96.

A vászoningtől a bársonyruháig. Baloghné Horváth Terézia: Népi ékszerek. Budapest, 1983.; Gáborján Alice: Magyar népviseletek. Budapest, 1969.; Kerecsényi Edit: Az asszonyok fejviseletének alakulása Kiskomáromban és a környékén az elmúlt 90 év alatt. NÉ 39. 1957. 23–147.; ugyanő: Fehérhímzéses viseleti darabok Nagykanizsa környékéről. In: Göcseji Múzeum Jubileumi Évkönyve 1950–1960. Zalaegerszeg, 1960. 303–329.; Kresz Mária: A magyar parasztviselet 1820–1867. I–II. Budapest, 1956.; Petánovics Katalin: A sármelléki női viselet a századfordulótól napjainkig. VMMK 10. 1971. 315-345.; ugyanő: „Mesterkedő” takácsok. ZGy 12. 1979. 167–179., Szendrey Ákos: A népi ruházkodás életkor jelző jelentősége. Ethn. XLII. 1931. 76–86.

Az ember útjának állomásai. A születéshez Kamondiné Bóta Melinda: Másfél évszázad a demográfiai mutatók tükrében. Zalavár népesedési viszonyai 1775–1945. (Szakdolgozat, kézirat.) 1999. 1–32. 21 grafikon, 14 táblázat.; Kapros Márta: A születés és kisgyermekkor szokásai. In: Magyar Néprajz VI. Budapest, 1990. 9–31.; Morvai Judit: Keresztszülők. N. É. 49. 1967. 52–54.; Petánovics Katalin: Három Balaton környéki falu születési arányainak és névadási szokásainak változása 1900–1960 között. In: Népi vallásosság a Kárpát medencében 5. I–II. S. Lackovits Emőke – Mészáros Veronika (szerk.) Veszprém 2001. 211–225. Átmeneti rítusok (születés, házasság, halál) szokásai Zala megyében. (Kézirat.) 1–32. Lakodalomhoz Dömötör Tekla: Állatalakoskodások a magyar népszokásokban. Ethn. LI. 1940. 235–341.; Györgyi Erzsébet: A házasságkötés szokásai. In: Magyar Néprajz VII. Budapest, 1990. 32–66.; Novák László: Móring – móringolád. In: Lakodalom. (Novák László–Újvári Zoltán szerk.) Debrecen, 1983. 81–88.; Tárkány-Szűcs Ernő: Magyar népi jogszokások. Budapest, 1981.; Újvári Zoltán: Állatmaszkos játékok. In: Magyar Néprajz VII. Budapest, 1990. 310–322. A halálhoz Gönczi Ferenc: Göcsej, s kapcsolatosan Hetés vidékének és népének összevontabb ismertetése. Kaposvár, 1914.; Kunt Ernő: Temetkezési szokások. In: Magyar Néprajz VII. Budapest, 1990. 67–101.

Az ünneplő falu. Balassa Iván: A naptári év szokásai. In: Magyar Néprajz VII. Budapest, 1979. 603–631.; Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium I–II. Budapest, 1977.; Dömötör Tekla: Naptári ünnepek, népi színjátszás. Budapest, 1983.; Eszes László: A keszthelyi kőfaragó műhely (1750–1850). Műemlékvédelem XXVI. 84–107.; Réthelyi Jenő: Keszthely környéki útszéli keresztek. Ethn. XCV. 1984. 53–79., Sági János: Keszthelyi és keszthelyvidéki regösök, betlehemesek, háromkirály-járás és aprószentek. N. É. 5. 1904. 117–131.; Sebestyén Gyula: Regös-énekek. MNGY IV. 1902.; Tátrai Zsuzsanna: Jeles napok – ünnepi szokások. In: Magyar Néprajz VII. Budapest, 1990. 102–264.; Vértesaljai Mária: A jeles napok néprajzi anyaga Zalavárott. (Szakdolgozat, kézirat.) BMA 954-88.

 

A felhasznált helyszíni néprajzi gyűjtést több alkalommal – az 1970-es, 1980-as években és 2001-ben – Petánovics Katalin végezte. Köszönönetet mondunk a legtöbb adattal szolgáló zalaváriaknak, hogy segítették munkánkat és családi fényképeiket közlésre felajánlották. Név szerint: Bézsenyi Jánosné Szabó Mária, Bősze Ernőné Szabó Margit, Hajdu Józsefné Papp Katalin, Horváth Józsefné Hajdu Sarolta, Koller Józsefné Venczel Mária, Lucz József, Rákos Jánosné Ács Franciska, Reikort Józsefné Iker Anna, Réz Lajosné Lucz Szeréna, Soós Józsefné Simon Margit, Szép Józsefné Lucz Aranka, Takács József, Takács Józsefné Bertók Mária, Vajda Józsefné Szeglet Ilona, Varga Gyuláné Kálmán Margit, Zsiga József, Zsiga Józsefné Magyar Gizella.

Köszönet illeti Kamondiné Bóta Melindát, aki Zalavár népesedési viszonyait taglaló szakdolgozatát rendelkezésünkre bocsátotta, Deli Lászlónét, a Keszthelyi Körzeti Földhivatal munkatársát, aki a kutatásban készségesen segített, valamint Bartus Évát, a zalavári Polgármesteri Hivatal munkatársát.

Köszönjük Müller Róbertnek, a keszthelyi Balatoni Múzeum igazgatójának, hogy a múzeum fotóanyagát rendelkezésünkre bocsátotta. Gruberné Molnár Adél a felvételek kiválogatásában volt segítségünkre.

 

  
K?etkez?fejezet